دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

اسید و باز + الکتروشیمی مرحله دوم المپیاد شیمی (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
597,000 تومان 57,000 تومان
در کلاس آنلاین اسید و باز + الکتروشیمی مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! اسید و باز مرحله دوم…
1
597,000 تومان 57,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

معدنی + استوکیومتری مرحله دوم المپیاد شیمی (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
597,000 تومان 57,000 تومان
در کلاس آنلاین معدنی + استوکیومتری مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! معدنی مرحله دوم المپیاد شیمی استوکیومتری مرحله…
1
597,000 تومان 57,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

آلی 2 مرحله دوم المپیاد شیمی (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
347,000 تومان 33,000 تومان
در کلاس آنلاین آلی مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! آلی مرحله دوم المپیاد شیمی اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
347,000 تومان 33,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

سینتیک + ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد شیمی (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
237,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین سینتیک + ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! سینتیک مرحله دوم المپیاد شیمی ترمودینامیک مرحله…
2
237,000 تومان 23,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

معدنی + محلول ها مرحله دوم المپیاد شیمی (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
347,000 تومان 33,000 تومان
در کلاس آنلاین معدنی + محلول ها مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! معدنی مرحله دوم المپیاد شیمی محلول…
1
347,000 تومان 33,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

آلی 1 مرحله دوم المپیاد شیمی (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
237,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین آلی مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! آلی مرحله دوم المپیاد شیمی اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
237,000 تومان 23,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

تعادل + اسید و باز مرحله دوم المپیاد شیمی (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
347,000 تومان 33,000 تومان
در کلاس آنلاین تعادل + اسید و باز مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! تعادل مرحله دوم المپیاد شیمی…
1
347,000 تومان 33,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد شیمی (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
237,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد شیمی اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
2
237,000 تومان 23,000 تومان