آمینو اسید (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
در کلاس آنلاین آمینو اسید چی یاد میگیری؟! ساختار آمینو اسید انواع ایزومر تیتراسیون امینواسید اهداف آموزشی کلاس آنلاین آمینو…
47
45,000 تومان

ph (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان
در کلاس آنلاین ph چی یاد میگیری؟! -مفهوم اسمولاریته مفهوم اسید و باز اسید و باز قوی اسید و باز…
53
75,000 تومان

سیستم گوارش (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستم گوارش چی یاد میگیری؟ نحوه عملکرد هریک از اجزای سیستم‌گوارش اهداف آموزشی کلاس آنلاین سیستم گوارش:…
40
60,000 تومان

سیستم تنظیمات آب و الکترولیت (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
88,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستم تنظیمات آب و الکترولیت چی یاد میگیری؟ چگونگی عملکرد هر یک از نواحی مختلف نفرون در…
35
88,000 تومان

سیستم تنفسی (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستم تنفسی چی یاد میگیری؟  عملکرد طبیعی و غیر طبیعی سیستم تنفسی در شرایط مختلف اهداف آموزشی…
46
70,000 تومان

هماتولوژی و ایمونولوژی (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
در کلاس آنلاین هماتولوژی و ایمونولوژی چی یاد می گیری؟! چگونگی عملکرد سیستم ایمنی و سایر سلول های خونی اهداف…
31
70,000 تومان

همودینامیک مایعات بدن (ويديو)

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
در کلاس آنلاین همودینامیک مایعات بدن چی یاد میگیری؟ فاکتور های تاثیر گذار بر فشار خون و جگونگی تنظیم آنها…
39
70,000 تومان

مکاترونیک قلب (ويديو)

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان
در کلاس آنلاین مکاترونیک قلب چی یاد میگیری؟! چگونگی ضربان سازی الکتریکی قلب و ایجاد انقباضات ریتمیک خود به خودی…
45
105,000 تومان