دوره آنلاین | المپیاد فیزیک| مرحله 2 المپیاد
84%
تخفیف

مکانیک 2 مرحله دوم المپیاد فیزیک (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
357,000 تومان 57,000 تومان
در کلاس آنلاین مکانیک مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! مکانیک مرحله دوم المپیاد فیزیک اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
0
357,000 تومان 57,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد فیزیک| مرحله 2 المپیاد
81%
تخفیف

موج و فیزیک جدید مرحله دوم المپیاد فیزیک (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
307,000 تومان 57,000 تومان
در کلاس آنلاین موج و فیزیک جدید مرحله دوم المپیاد فیزیک چی یاد میگیری؟! موج و فیزیک جدید مرحله دوم…
1
307,000 تومان 57,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

اسید و باز + الکتروشیمی مرحله دوم المپیاد شیمی (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
597,000 تومان 57,000 تومان
در کلاس آنلاین اسید و باز + الکتروشیمی مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! اسید و باز مرحله دوم…
1
597,000 تومان 57,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

معدنی + استوکیومتری مرحله دوم المپیاد شیمی (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
597,000 تومان 57,000 تومان
در کلاس آنلاین معدنی + استوکیومتری مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! معدنی مرحله دوم المپیاد شیمی استوکیومتری مرحله…
1
597,000 تومان 57,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

آلی 2 مرحله دوم المپیاد شیمی (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
347,000 تومان 33,000 تومان
در کلاس آنلاین آلی مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! آلی مرحله دوم المپیاد شیمی اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
347,000 تومان 33,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

سینتیک + ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد شیمی (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
237,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین سینتیک + ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! سینتیک مرحله دوم المپیاد شیمی ترمودینامیک مرحله…
2
237,000 تومان 23,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

معدنی + محلول ها مرحله دوم المپیاد شیمی (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
347,000 تومان 33,000 تومان
در کلاس آنلاین معدنی + محلول ها مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! معدنی مرحله دوم المپیاد شیمی محلول…
1
347,000 تومان 33,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

آلی 1 مرحله دوم المپیاد شیمی (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
237,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین آلی مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! آلی مرحله دوم المپیاد شیمی اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
1
237,000 تومان 23,000 تومان