دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

تعادل + اسید و باز مرحله دوم المپیاد شیمی (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
347,000 تومان 33,000 تومان
در کلاس آنلاین تعادل + اسید و باز مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! تعادل مرحله دوم المپیاد شیمی…
1
347,000 تومان 33,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد شیمی | مرحله 2 المپیاد
90%
تخفیف

ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد شیمی (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
237,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد شیمی چی یاد میگیری؟! ترمودینامیک مرحله دوم المپیاد شیمی اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
2
237,000 تومان 23,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد نجوم | مرحله 2 المپیاد
87%
تخفیف

اختر فیزیک مرحله دوم المپیاد نجوم (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
397,000 تومان 53,000 تومان
در کلاس آنلاین اختر فیزیک مرحله دوم المپیاد نجوم چی یاد میگیری؟! اختر فیزیک مرحله دوم المپیاد نجوم اهداف آموزشی…
1
397,000 تومان 53,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد نجوم | مرحله 2 المپیاد
87%
تخفیف

هندسه کروی مرحله دوم المپیاد نجوم (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
397,000 تومان 53,000 تومان
در کلاس آنلاین هندسه کروی مرحله دوم المپیاد نجوم چی یاد میگیری؟! هندسه کروی مرحله دوم المپیاد نجوم اهداف آموزشی…
1
397,000 تومان 53,000 تومان
دوره آنلاین | المپیاد نجوم | مرحله 2 المپیاد
87%
تخفیف

مکانیک سماوی مرحله دوم المپیاد نجوم (5 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
397,000 تومان 53,000 تومان
در کلاس آنلاین مکانیک سماوی مرحله دوم المپیاد نجوم چی یاد میگیری؟! مکانیک سماوی مرحله دوم المپیاد نجوم اهداف آموزشی…
1
397,000 تومان 53,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد ریاضی | مرحله دوم المپیاد ریاضی
90%
تخفیف

مباحث پیشرفته مرحله دوم المپیاد ریاضی (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
237,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین مباحث پیشرفته مرحله دوم المپیاد ریاضی چی یاد میگیری؟! مباحث پیشرفته مرحله دوم المپیاد ریاضی اهداف آموزشی…
0
237,000 تومان 23,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد ریاضی | مرحله دوم المپیاد ریاضی
90%
تخفیف

ترکیبیات 2 مرحله دوم المپیاد ریاضی (3 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
347,000 تومان 33,000 تومان
در کلاس آنلاین ترکیبیات مرحله دوم المپیاد ریاضی چی یاد میگیری؟! ترکیبیات مرحله دوم المپیاد ریاضی اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
3
347,000 تومان 33,000 تومان
کلاس آنلاین المپیاد ریاضی | مرحله دوم المپیاد ریاضی
90%
تخفیف

ترکیبیات 1 مرحله دوم المپیاد ریاضی (2 جلسه)

بدون امتیاز 0 رای
237,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین ترکیبیات مرحله دوم المپیاد ریاضی چی یاد میگیری؟! ترکیبیات مرحله دوم المپیاد ریاضی اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
2
237,000 تومان 23,000 تومان