چرخه کربس (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
در کلاس آنلاین چرخه کربس چی یاد میگیری؟! آنزیم پیروات دهیدروژناز ورودی کربس چرخه کربس چرخه گلی اکسالات اهداف آموزشی…
33
45,000 تومان

گلیکولیز (ويديو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین گلیکولیز چی یاد میگیری؟! گلیکولیز تخمیر گلیکونئوژنر مسیر های ورودی گلیکولیز گلیکوژن تنظیم گلیکولیز اهداف آموزشی کلاس…
36
60,000 تومان

نوکلئیک اسید و سوپرکویل (ويديو)

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان
در کلاس آنلاین نوکلئیک اسید و سوپرکویل چی یاد میگیری؟! ساختار نوکلئیک اسید توتومریزاسیون ساختار انواع DNA ساختار های سه…
35
105,000 تومان

قند (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین قند چی یاد میگیری؟! چه می آموزیم مونوساکارید دی ساکارید پلی ساکارید گلیکوکونژوگه اهداف آموزشی کلاس آنلاین…
40
60,000 تومان

چربی و غشا (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان
در کلاس آنلاین چربی و غشا چی یاد میگیری؟! تری گلیسرید موم فسفولیپید استرول ها آنزیم های تجزیه کننده فسفولیپید…
34
105,000 تومان

مقدمات متابولیسم وآنزیم (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
در کلاس آنلاین مقدمات متابولیسم وآنزیم چی یاد میگیری؟! مقدمات ترمودینامیک مقدمات کینتیک آنزیم شناسی کینتیک آنزیم میکائیلیس منتن مهار…
54
120,000 تومان

عملکرد پروتئین (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان
در کلاس آنلاین عملکرد پروتئین چی یاد میگیری؟! عملکرد پروتیین های گلوبین دار جهت انتقال اکسیژن عملکرد آنتی بادی ها…
46
75,000 تومان

ساختارپروتئین (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
در کلاس آنلاین ساختارپروتئین چی یاد میگیری؟! ساختار پیوند پپتیدی ساختمان های پروتیین پیش بینی ساختمان های پیچیده از روی…
55
60,000 تومان