کلاس آنلاین گیاهی
68%
تخفیف

هورمون گیاهی (140 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 26,000 تومان
در کلاس آنلاین بررسی هورمون گیاهی چی یاد میگیری؟! بررسی انواع هورمون های گیاهی، بیوسنتز عملکرد فیزیولوژیک و متابولیسم آن…
25
80,000 تومان 26,000 تومان
جلسه چهارم کلاس آنلاین گیاهی
68%
تخفیف

بررسی اکولوژیکی فتوسنتز (140 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 26,000 تومان
در کلاس آنلاین بررسی اکولوژیکی فتوسنتز چی یاد میگیری؟! بررسی اثر عوامل محیطی بر نرخ فتوسنتز بررسی پاسخ گیاهان در…
26
80,000 تومان 26,000 تومان
جلسه سوم کلاس آنلاین گیاهی
68%
تخفیف

فتوسنتز (140 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 26,000 تومان
در کلاس آنلاین فتوسنتز چی یاد میگیری؟! پیشینه ی تکاملی فتوسنتز بررسی عملکردی واکنش های نوری فتوسنتز و زنجیره انتقال…
26
80,000 تومان 26,000 تومان
جلسه دوم کلاس گیاهی
68%
تخفیف

پتانسیل آب (140 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 26,000 تومان
در کلاس آنلاین پتانسیل آب چی یاد میگیری؟! مفهوم پتانسیل آب و نحوه ی محاسبه ی آن جذب آب و…
35
80,000 تومان 26,000 تومان
کلاس آنلاین گیاهی
68%
تخفیف

ساختار و عملکرد دیواره سلولی (140 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 26,000 تومان
در کلاس آنلاین ساختار وعملکرد دیواره سلولی چی یاد میگیری؟! بررسی ماهیت شیمیایی و فیزیکی دیواره، بیوسنتز دیواره، الگوی گسترش…
48
80,000 تومان 26,000 تومان
کلاس آنلاین زنجیره انتقال الکترون
61%
تخفیف

زنجیره انتقال الکترون (150 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان 29,000 تومان
در کلاس آنلاین زنجیره انتقال الکترون چی یاد میگیری؟! ساختار ناقل های الکترونی چهار کمپلس زنجیره الکترون ساختار atpsynthase شاتل…
39
75,000 تومان 29,000 تومان
کلاس آنلاین چرخه کربس
58%
تخفیف

چرخه کربس (90 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان 19,000 تومان
در کلاس آنلاین چرخه کربس چی یاد میگیری؟! آنزیم پیروات دهیدروژناز ورودی کربس چرخه کربس چرخه گلی اکسالات اهداف آموزشی…
39
45,000 تومان 19,000 تومان
کلاس آنلاین گلیکولیز
62%
تخفیف

گلیکولیز (120 دقیقه)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان 23,000 تومان
در کلاس آنلاین گلیکولیز چی یاد میگیری؟! گلیکولیز تخمیر گلیکونئوژنر مسیر های ورودی گلیکولیز گلیکوژن تنظیم گلیکولیز اهداف آموزشی کلاس…
40
60,000 تومان 23,000 تومان