سیستم تنفسی (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستم تنفسی چی یاد میگیری؟  عملکرد طبیعی و غیر طبیعی سیستم تنفسی در شرایط مختلف اهداف آموزشی…
48
70,000 تومان

هماتولوژی و ایمونولوژی (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
در کلاس آنلاین هماتولوژی و ایمونولوژی چی یاد می گیری؟! چگونگی عملکرد سیستم ایمنی و سایر سلول های خونی اهداف…
32
70,000 تومان

همودینامیک مایعات بدن (ويديو)

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
در کلاس آنلاین همودینامیک مایعات بدن چی یاد میگیری؟ فاکتور های تاثیر گذار بر فشار خون و جگونگی تنظیم آنها…
41
70,000 تومان

مکاترونیک قلب (ويديو)

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان
در کلاس آنلاین مکاترونیک قلب چی یاد میگیری؟! چگونگی ضربان سازی الکتریکی قلب و ایجاد انقباضات ریتمیک خود به خودی…
48
105,000 تومان

غدد درون ریز و تولید مثل (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
88,000 تومان
در کلاس آنلاین غدد درون ریز وتولید چی یاد میگیری؟! مکانیسم های هورمونی دخیل در تنظیم محیط داخلی بدن اهداف…
35
88,000 تومان

سیستم حواس ویژه (ويديو)

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
در کلاس آنلاین سیستم حواس ویژه چی یاد میگیری؟! مکانیسم سلولی حاکم بر درک تحریکات مختلف محیطی اهداف آموزشی کلاس…
32
70,000 تومان

سیستم اعصاب مرکزی (ویدیو)

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

45
60,000 تومان
41
70,000 تومان